Zásady zpracování osobních údajů a užívání cookies

Základní ustanovení

 1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Petr Meca, se sídlem Novodvorská 3053 Frýdek-Místek, IČ: 76415104 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce osobních údajů jsou adresa: Novodvorská 3053 73801 Frýdek-Místek, email: petr.meca@mathgoras.cz
 3. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která uzavřela se Správcem smlouvu, na základě které Správce poskytuje subjektu osobních údajů oprávnění užít aplikaci MATHGORASTM (dále jen „Zákazník“ a „Smlouva“).
 4. Všechny poskytnuté údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 5. Zákazník zaškrtnutím příslušného pole při registraci udělil souhlas se zpracováním osobních údajů Správcem, a to v rozsahu a k účelu uvedenému v čl. II písm. b) těchto zásad a také souhlas s tím, aby Správce a jím pověřené osoby využívali k tomuto účelu podrobnosti elektronického kontaktu Zákazníka. Zákazník současně prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, přesné a úplné, jsou poskytnuty dobrovolně a že si je vědom svých práv uvedených v čl. VI těchto zásad.
 6. Zákazník bere na vědomí, že bez zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy dle čl. II písm. a) těchto zásad a plnění právních povinností Správce dle čl. II písm. c) těchto zásad není možné Smlouvu uzavřít, avšak souhlas se zpracováním pro marketingové a obchodní účely dle čl. II písm. b) zásad je oprávněn neposkytnout či kdykoliv odvolat, aniž by to mělo na možnost uzavření či plnění Smlouvy vliv.
 7. Zákazník, který Správci udělil souhlas dle předchozího odstavce, je oprávněn vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to i jen částečně, a to jakoukoliv formou, ze které bude pro Správce patrné, že se jedná o Zákazníka, případně jinou osobu, která je oprávněna tak za Zákazníka učinit.

Právní důvody zpracování a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků pro uvedené účely na základě následujících právních důvodů:

a) jednání o uzavření Smlouvy a výkon práv a povinností ze Smlouvy na základě plnění Smlouvy;
b) marketingu a další obchodní komunikace, zejména pro informování Zákazníka o dalších produktech a službách Správce na základě uděleného souhlasu se zpracováním;
c) plnění právních povinností Správce na základě jejich povinnosti splnění;
a to pro účely uvedené pod písm. a) a b) výše v rozsahu:

i. jména, příjmení a emailové adresy, případně názvu Zákazníka;
ii. emailové adresy Zákazníka;
iii. IP adresy Zákazníka;

pro účel uvedený pod písm. c) výše také v rozsahu:

iv.  údajů stanovenými příslušnými právními předpisy, které se na Správce vztahují, zejména v rozsahu zákona o účetnictví, podle kterého je Správce povinen zpracovávat veškeré účetní doklady a účetní záznamy.

Doba zpracování osobních údajů

Jednotlivé osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro účel uvedený v čl. II písm. a) zásad po dobu trvání práv a povinností ze Smlouvy, zpravidla do doby zrušení zákaznického účtu, pro účel uvedený v čl. II písm. b) zásad po dobu deseti (10) let ode dne poskytnutí osobních údajů, nebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním Zákazníkem, pro účel uvedený v čl. II písm. c) zásad po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy (dle zákona o účetnictví trvá povinnost uschovávat účetní záznamy a účetní doklady po dobu 5 let).

Používané nástroje a cookies

Co jsou cookies? Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč umisťujeme cookies na váš počítač.

Na co využíváme cookies na webu mathgoras.cz? Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na Váš počítač umisťuje. Podle jejich trvanlivosti lze rozdělit na dvě kategorie:

Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté dojde k jejich vymazání. Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Na webu mathgoras.cz používáme analytické cookies. Analytické cookies pomáhají vylepšit naše webové stránky na podkladě vyhodnocení chování jejich uživatelů. Data zjištěná jejich prostřednictvím jsou následně anonymizována. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Nedokážeme z nich tak zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil apod.) Zpracování těchto cookies lze odmítnout, viz níže.

Využíváme tyto analytické cookies:

Název souboru cookiesMaximální expiraceÚčel
Fbp3 měsíceVytváření publik, konverze návštěv a remarketing na Facebooku
_ga2 rokystatistiky návštěvnosti
gat_gtag_G-DS5SP5C9HR24 hodinstatistiky návštěvnosti
_gid2 rokystatistiky návštěvnosti

Jak lze upravit využívání cookies? Všechny cookies, které už na Vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě je možné, že webové stránky nebudou fungovat správně. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele daného prohlížeče.

Pro odmítnutí zpracování cookies nám napište na petr.meca@mathgoras.cz. Odmítnutí zpracovávání funkčních a analytických cookies neznamená nemožnost přistupovat na webové stránky. Odmítnutí zpracování funkčních a analytických cookies však může vést k tomu, že tyto nebudou fungovat zcela správně a některé funkce mohou být nedostupné.

Poučení o právech subjektu osobních údajů

 1. Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR, tj. získat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a zajistit přístup k nim.
 2. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou Správcem na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to zasláním emailu na emailovou adresu petr.meca@mathgoras.cz nebo dopisu na adresu Správce: Novodvorská 3053, 73801 Frýdek-Místek.
 3. Máte právo požadovat opravu osobních údajů  za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 21 GDPR.
 5. Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
 6. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.
 7. Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
 8. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 9. Bližší informace o Vašich právech lze nalézt také na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Zabezpečení osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje jak prostřednictvím automatizovaných prostředků v rámci informačních systémů Správce, tak i manuálně, to vše způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.5.2021.