Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

 1. Petr Meca, IČ: 76415104, místem podnikání: Frýdek-Místek, Novodvorská 3053, (dále jen „Poskytovatel“) vlastní a provozuje aplikaci MATHGORASTM  umístěnou na webových stránkách Poskytovatele www.mathgoras.cz a www.mathgoras.com či dostupnou prostřednictvím Google Play nebo Apple Appstore jako software pro koncová zařízení uživatelů (dále jen „Aplikace“).
 2. Poskytovatele lze kontaktovat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu: petr.meca@mathgoras.cz.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy založené mezi Poskytovatelem a uživatelem (nebo jím zvolenými uživateli) (dále také jen „Uživatel“) smlouvou, na základě které Poskytovatel poskytuje Uživateli oprávnění užít Aplikaci (dále jen „Smlouva“), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných ve Smlouvě a VOP.
 4. Obsahují-li tyto VOP odchylná ujednání od znění Smlouvy, upřednostní se znění Smlouvy. Otázky, které nejsou výslovně řešeny Smlouvou nebo těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, tedy předně zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zák. č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, zák. č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 5. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně také Autorským zákonem, jakož i GDPR, Zákonem o ochraně spotřebitele, Zákonem o ochraně osobních údajů, Zákonem o některých službách informační společnosti, Zákonem o dani z přidané hodnoty a souvisejícími právními předpisy.

II. Definice pojmů

 1. „Aplikace“ – aplikace, jak je vymezena čl. IV VOP;

  „Autorské dílo“ – autorské dílo vymezené čl. V VOP;

  „Autorský zákon“ - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění;

  „Cena“ - cena, za kterou bude Uživateli umožněno užívání Aplikace, zahrnující také částku odpovídající dani z přidané hodnoty;

  „Uživatel“ – ten, kdo užívá Aplikaci na základě Smlouvy, popř. ti, které tato osobaurčila;

  „GDPR“ - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

  „Licence“ – má význam uvedený v čl. V VOP;

  „Občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

  „Poskytovatel“ - Petr Meca, IČ: 76415104, místem podnikání: Frýdek-Místek, Novodvorská 3053;

  „Pracovní den“ - den, který nespadá na sobotu, neděli ani na státem uznaný svátek či jiný státem uznaný den pracovního volna v České republice;

  „Reklamace“ – má význam uvedený v čl. VII VOP;

  „Smlouva“ – smlouva specifikovaná v čl. 1.3 VOP;

  „Smluvní strana“ – dle konkrétního ustanovení Poskytovatel nebo Uživatel;

  „Spotřebitel“ - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy a jiném jednání s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

  „VOP“ - tyto všeobecné obchodní podmínky;

  „Zákazník“ - osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;

  „Uživatel“ - osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu či osoby jí určené;

  „Zákaznický účet“ - účet vytvořený Zákazníkem v rámci Aplikace za účelem využití Aplikace;

  „Zákon o některých informačních službách“ - zákon č. 480/2008 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění;

  „Zákon o zpracování osobních údajů“ - zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;

  „Zákon o ochraně spotřebitele“ - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

  Definice obsažené výše, jakož i další pojmy užité v těchto VOP, představují dle konkrétní souvislosti i množné číslo, přičemž rod mužský zahrnuje i rod ženský a naopak.

III. Smlouva

 1. Smlouva uzavřená Poskytovatelem a Zákazníkem dává Uživateli oprávnění k využití Aplikace v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli za jeho poskytnutí Cenu. Smlouva může stanovit, že využití Aplikace v určitém rozsahu je sjednáno jako bezplatné.
 2. Zákazník se zavazuje zajistit dodržování Smlouvy také ostatními uživateli, jež využijí Aplikaci na základě jeho určení, když za případné porušení povinností ze Smlouvy vyplývající odpovídá Zákazník stejně jakoby příslušné povinnosti porušil sám. Veškeré jednání, které učiní Uživatelem určení uživatelé zavazují Zákazníka samotného.
 3. 3 Zákazník na sebe bere mj. povinnost zajistit od takto určených osob souhlas, jež je vyžadován pro účely Smlouvy po něm samotném.
 4. Smlouva je uzavřena registrací Zákazníka v registračním rozhraní Aplikace. Zákazník se registruje vyplněním registračních údajů, kterými jsou křestní jméno, příjmení, emailová adresa Zákazníka a Zákazníkem zvolené heslo. Emailová adresa a heslo později slouží k přístupu Zákazníka a dalších Uživatelů do Aplikace.
 5. Registrací Zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, rozumí jim v plném rozsahu a vyjadřuje svůj souhlas se všemi právy a povinnostmi z nich vyplývajícími. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil s informacemi jemu určenými, které jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 6. Při registraci je Zákazník seznámen se Zásadami zpracování osobních údajů Poskytovatelem a vyslovuje svůj souhlas se zasíláním informačních a marketingových sdělení na jím poskytnutou emailovou adresu.
 7. Uzavřením Smlouvy Zákazník žádá Poskytovatele, aby s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy započal bezprostředně po jejím uzavření, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle čl. 3.10 těchto VOP, přičemž v takovém případě nelze od smlouvy odstoupit.
 8. Registrovaný Zákazník je oprávněn Smlouvu změnit tak, že namísto oprávnění využít bezplatnou variantu Aplikace dle čl. 4.4 písm. a) VOP získá možnost užívat placenou variantu Aplikace uvedenou v čl. 4.4 písm. b). Uvedená změna nabývá účinnosti dnem úhrady Ceny.
 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu změnit podmínky užívání Aplikace, zejména rozsah možného využití Aplikace, přičemž o této změně bude Zákazník vždy informován prostřednictvím emailové adresy, kterou v rámci registrace do Aplikace uvedl. Nové podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti ve lhůtě 30 dní od jejich zveřejnění v rozhraní aplikace a odeslání informace o změně Zákazníkovi, pokud Zákazník během této lhůty změny neodmítne tím, že zruší svou registraci, případně jiným způsobem Poskytovateli oznámí, že změny odmítá a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovídá s okamžitou účinností.
 10. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nejdéle však do doby zrušení Zákaznického účtu. Tím není dotčeno oprávnění Smluvních stran od Smlouvy odstoupit dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. Při odstoupení od Smlouvy postupem uvedeným v předchozím odstavci lze využít také formulář pro odstoupení od Smlouvy umístěný v Aplikaci v záložce Nastavení/Podpora. Poskytovatel potvrdí Spotřebiteli na jeho elektronickou adresu uvedenou Spotřebitelem v rámci registrace přijetí odstoupení Spotřebitele bez zbytečného odkladu po jeho doručení Poskytovateli.
 11. Využije-li Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy podle předchozích odstavců, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle v jejím průběhu Poskytovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Poskytovatel Zákazníkovi peněžní prostředky, resp. uhrazenou Cenu, kterou od něj na základě Smlouvy přijal a jejíž výše bude snížena o rozsah odpovídající již poskytnutému plnění, a to stejným způsobem, jako je od Zákazníka přijal.
 12. Smluvní strany mají právo Smlouvu kdykoliv vypovědět. Výpověď musí být písemná, doručená Poskytovateli na jeho emailovou adresu, popř. Zákazníkovi na emailovou adresu uvedenou při Registraci. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé Smluvní straně doručena.
 13. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, dojde ke zrušení Zákaznického účtu do 10 pracovních dní ode dne ukončení Smlouvy.

IV. Aplikace

 1. Aplikace představuje hru zejména pro děti základních škol zacílenou na zlepšení logického myšlení (dále také jen „Hra“). Hra se zaměřuje na situace v běžném životě, které se dítě snaží správně vyhodnotit. Uživatel pomocí vybrané postavičky prochází ostrov zvaný MathgorasTM a v každém kole plní logický matematický úkol. Logické úlohy jsou propojeny s fungováním v běžném životě. Hra se skládá z pěti úrovní, které reprezentují danou třídu na základní škole. Každá úroveň má deset jedinečných kol a každé kolo pět obtížností.
 2. Aplikace je Uživatelům zpřístupňována prostřednictvím operačních systémů Android nebo iOS pro smartphony a tablety, a to za předpokladu připojení k internetu. Je odpovědností Uživatele udržovat koncové zařízení takovým způsobem, aby bylo zajištěno užívání Aplikace. K tomu Poskytovatel neposkytuje žádnou podporu.
 3. Registraci může provést pouze osoba starší patnácti let. S jejím souhlasem pak mohou Aplikaci užívat i další osoby. Osoby mladší patnácti let pak mohou Aplikaci užívat se souhlasem svého zákonného zástupce.
 4. Varianty užití Aplikace jsou následující:

  a)  První úroveň Hry zdarma

  Uzavřením Smlouvy Zákazník získá oprávnění využít bezplatnou variantu Aplikace, v jejímž rámci mu bude zpřístupněna první úroveň Hry, a to po dobu neomezenou od dne uzavření Smlouvy. Uživatelé tímto způsobem získají možnost se po danou dobu zdarma seznámit s fungováním Aplikace.

  S ohledem na bezplatnost poskytování první úrovně Hry si Poskytovatel vyhrazuje právo její poskytnutí kdykoliv omezit či ukončit.

  b) Placené úrovně Hry

  Poskytovatel nyní pracuje na vývoji dalších úrovní Hry, jejichž poskytnutí bude zpoplatněno:

  • základní balíček lze pořídit za 249 Kč s DPH, v jehož rámci bude zpřístupněno 5 úrovní Hry skládajících se z 50 jedinečných kol a každé kolo pak s 5 obtížnostmi (celkem tedy 250 kol Hry);
  • bonusový balíček na základě členského příspěvku 100 Kč s DPH za měsíc, v jehož rámci budou zpřístupněna bonusová kola, a to do té doby,než počet jedinečných kol dosáhne maxima v každé úrovni. Maximum představuje 100 jedinečných kol v každé úrovni, přičemž každé kolo opět s 5 obtížnostmi (tedy celkem 500 kol Hry).
 5. Poskytovatel je oprávněn po nezbytně nutnou dobu přerušit provoz serveru nebo jiných zařízení Poskytovatele, které ovlivňují vlastnosti Aplikace, jejich funkčnost, za účelem údržby nebo úprav těchto zařízení.
 6. V případě nedostupnosti Aplikace nefunkčnosti některých jejich částí z důvodů na straně Poskytovatele, kterým je Poskytovatel objektivně schopen zamezit a lze to po něm spravedlivě požadovat, je Zákazník oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění, jak upravuje čl. VII VOP. Aplikace se v takovém případě považuje za nedostupnou až od chvíle, kdy Zákazník tuto nedostupnost Poskytovateli oznámí. Uvedené se nevztahuje na nedostupnost Aplikace z důvodu plánované servisní odstávky nebo jiné dočasné či trvalé nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nezávislé na vůli Poskytovatele, či z důvodu příčin spočívajících v software či hardware třetí strany.Poskytovatel oznámí Zákazníkovi plánovanou servisní odstávku, která bude představovat nedostupnost Aplikace delší než 8 hodin, alespoň 3 dny předem. O dalších důvodech nedostupnosti Poskytovatel Zákazníka informuje bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
 7. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci způsobem, kterým by mohla Poskytovateli či jiným osobám vzniknout škoda, došlo k porušení práv těchto osob, či by byla omezena možnost užívání Aplikace dalšími osobami, ani jinými způsoby, ke kterým není Aplikace zjevně určena (např. odesílání, zpracování, či přeposílání nevyžádané či reklamní pošty).
 8. Nabude-li Poskytovatel dojmu, že některý z Uživatelů využívá Aplikaci neoprávněným způsobem, porušuje podmínky Licence nebo jiným způsobem porušuje Smlouvu, může mu po předchozím upozornění Zákazníka zaslaném na elektronickou adresu uvedenou při registraci, omezit Licenci či v krajním případě odstoupit od Smlouvy, a to i tak, že zruší vytvořený Zákaznický účet.
 9. V nutných případech, shledá-li Poskytovatel, že některý z Uživatelů podstatným způsobem porušuje podmínky Smlouvy či využívá Aplikaci v rozporu s právními předpisy, je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez předchozího vyzvání, případně učinit jiné vhodné kroky k nápravě.

V. Licence

 1. Zákazník bere na vědomí, že Aplikace nebo její součásti jsou chráněny jako autorské dílo Autorským zákonem a dalšími zákony a mezinárodními dohodami, které se týkají ochrany duševního vlastnictví. Poskytovatel je současně autorem daného díla.
 2. Uzavřením Smlouvy Poskytovatel uděluje Uživateli licenci k užití Aplikace, případně těch jejich částí, které naplňují znaky autorského díla (dále jen „Autorské dílo“ a „Licence“), to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském rozhraní Aplikace, Smlouvě a těchto VOP.
 3. 5.3 Uživatel je oprávněn Autorské dílo užít v podobě jim zpřístupněné v takovém rozsahu a k takovým způsobům užití, jak je to nutné k dosažení účelu Smlouvy. Licence je sjednána jako nevýhradní, územně neomezená a na dobu trvání Smlouvy, nejdéle však na dobu trvání majetkových práv autora. Uživatel není povinen Licenci využít a není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence postoupit třetí osobě zcela ani zčásti, nebo je poskytnout formou podlicence.
 4. Uživatel není bez písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn Autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, zpřístupňovat dalším osobám, či jinak překročit množstevní či jiný rozsah jeho možného užití sjednaný ve Smlouvě, nestanovuje-li Smlouva jinak. Uživatel není dále oprávněn k výkonu osobnostních práv autorů, zejména k jakýmkoliv změnám nebo jinému zásahu do Autorského díla, ke spojení s jiným dílem nebo k zařazení do díla souborného, osobovat si autorství Autorského díla, upravovat či měnit označení autorů, název Autorského díla, k užití Autorského díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Uživatel není oprávněn žádnými prostředky Autorské dílo analyzovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla duševního vlastnictví aplikace. Vyskytnou-li se ohledně způsobu možného užití Autorského díla pochybnosti, je Zákazník povinen vyžádat si instrukci Poskytovatele. Do doby obdržení reakce na takovou žádost platí oprávnění užít Autorské dílo spíše v menším rozsahu.

VI. Platební podmínky

 1. Cena měsíčního předplatného placené varianty Aplikace je uvedena v rozhraní Aplikace. Užívání placené varianty Aplikace je Uživateli umožněno až v okamžiku provedení úhrady Ceny prostřednictvím elektronické platební brány umístěné v rozhraní Aplikace. Platba za Aplikaci bude strhávána vždy 1x v měsíci po dobu trvání Smlouvy.
 2. Platby za mobilní aplikace jsou zpracovávány prostřednictvím příslušných obchodů. V takovém případě platí podmínky používání a platební podmínky obchodů a tyto VOP se uplatní doplňkově. V případě rozporu mezi podmínkami obchodů a těmito VOP mají přednost podmínky používání obchodů a platební podmínky.
 3. Pokud jste v prodlení s úhradou Ceny, je Poskytovatel oprávněn neposkytovat oprávnění dle Smlouvy a zablokovat Zákaznický účet.
 4. Po provedení úhrady vystaví Poskytovatel Zákazníkovi daňový doklad, kterou mu zpřístupní v elektronické verzi přímo v Aplikaci.
 5. Údaje o platební kartě budou bezpečně uloženy pouze na straně GoPay - poskytovatele platebních služeb. Údaje platební karty jsou GoPay zabezpečeny dle nejvyšších bezpečnostních standardů a veškeré přenášené a ukládané informace jsou vždy šifrovány. Souhlas s uložením údajů i opakovanou platbu je možné kdykoliv zrušit.

VII. Vady a reklamace

 1. Aplikace se licencuje „tak, jak je“, „se všemi chybami“ a „jak je k dispozici“.
 2. Je-li Aplikace z důvodů na straně Poskytovatele nedostupná a jedná-li se o důvody, kterým je Poskytovatel objektivně schopen zamezit a lze to po něm spravedlivě požadovat, není-li Aplikace zpřístupněna v dohodnutém termínu, má Zákazník práva z vadného plnění.
 3. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady Aplikace nebo jejich částí, ani za škodu (včetně ztráty dat, neoprávněného vniknutí na Zákaznický účet), pokud byly vady způsobené také

  a) nevhodným či nesprávným užitím Aplikace Uživatelem, vč. nefunkčního připojení k internetu, napadením zařízení Uživatele viry nebo jiným vnějším útokem;

  b) nekompatibilitou Aplikace s počítačovými programy a hardware, které nejsou uvedeny jako kompatibilní s Aplikací ve Smlouvě nebo v Aplikaci, nesprávnou funkčností operačního systému či programů jiných výrobců;

  c) vyšší mocí, změnami právních předpisů, v důsledku kterých se plnění Smlouvy stane pro Poskytovatele podstatně obtížnějším, živelnými pohromami, nebo jinými mimořádnými nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami vzniklými nezávisle na vůli Poskytovatele.

  Poskytovatel dále neodpovídá za zjevné vady, které nebyly Zákazníkem vytknuty nejpozději při zpřístupnění Aplikace nebo pokud se projevily později, pak bez zbytečného odkladu poté, kdy Zákazník měl možnost vady zjistit, ve smyslu § 1921 Občanského zákoníku. Poskytovatel v takovém případě namítne opožděné vytknutí vady a soud následně právo z vadného plnění nemůže Zákazníkovi přiznat.
 4. V případě vadného plnění má Spotřebitel následující práva z vadného plnění podle toho, zda je vada odstranitelná či nikoliv. Je-li vada odstranitelná, má Spotřebitel dle své volby právo na (i) provedení opravy a prodloužení oprávnění užívat příslušnou verzi Aplikace o dobu trvání vady, nebo (ii) přiměřenou slevu z Ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Aplikaci řádně užívat, může Spotřebitel buď (i) odstoupit od Smlouvy, nebo (ii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny.
 5. Případné vady je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 6. Zákazník oznámí vady Aplikace a uplatní zvolené právo z vadného plnění písemným oznámením, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který Poskytovateli umožní nepochybnou identifikaci Zákazníka, zejména emailem či písemně na korespondenční adresu (dále jen „Reklamace“). Zákazník v Reklamaci označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje.  Za den uplatnění Reklamace se považuje den, kdy došlo k doručení Reklamace obsahující popis vad či jejich projevů tak, aby oznámená vada mohla být přezkoumána, Poskytovateli.
 7. Poskytovatel vydá Zákazníkovi vhodným způsobem (s ohledem na formu Reklamace) potvrzení obsahující údaje o tom, kdy své nároky uplatnil, co je obsahem Reklamace, a jaký způsob vyřízení Reklamace Zákazník požaduje, a následně také potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.
 8. Poskytovatel rozhodne o Reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech nejdéle do tří pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

VIII. Informace pro spotřebitele

 1. Mimo jiné prostřednictvím tohoto článku VOP Poskytovatel plní svou informační povinnost vůči Spotřebiteli vyplývající z ust. § 1811, § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku a také Zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Totožnost a adresa Poskytovatele včetně adresy pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v čl. 1.1 těchto VOP a také v Aplikaci. Popis poskytovaného plnění je uveden v čl. IV VOP a v Aplikaci, a to včetně veškerých dalších specifikací, jako např. způsobu plnění Smlouvy Poskytovatelem, nebo údajů o funkčnosti digitálního obsahu a jeho technických ochranných opatřeních.
 3. Cena, způsob platby a případné náklady či poplatky spojené s předmětem plnění jsou specifikovány v čl. VI VOP. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky jejich uplatňování jsou obsaženy v čl. VII VOP. Údaje o době trvání Smlouvy a možnostech jejího ukončení jsou uvedeny v čl. III VOP, a to včetně poučení Spotřebitele o jeho právu na odstoupení od Smlouvy, veškerých podmínek, lhůt a postupů pro využití tohoto práva, zejména o možnosti využití formuláře pro odstoupení od Smlouvy umístěného v Aplikaci v záložce Nastavení/Podpora.
 4. Smlouva je zpravidla uzavřena za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti se Smlouvou si hradí Spotřebitel sám. Smlouvu lze uzavřít i v překladu do jiných jazyků, či v jiných jazycích, nicméně česká verze Smlouvy bude vždy přiložena a v případě pochybností o obsahu Smlouvy bude mít česká verze Smlouvy přednost.  Údaje o Smlouvě včetně těchto VOP jsou uloženy v Aplikaci a má Spotřebitel přístup prostřednictvím provedené registrace.
 5. Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup Poskytovatele, který není v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.
 6. Vznikne-li mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem v souvislosti se Smlouvou spor, je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.

IX. Platnost a účinnost, Rozhodné právo

 1. Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1.5.2021.
 2. Právní vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. V důsledku této volby není Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytne ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze smluvně odchýlit a které by se v případě neexistence volby práva užily.